منابع تکمیلی:

راهنمای تحلیلی

اولین کاری که از شما انتظار میرود این است که درک درستی از سوال داشته باشید. یکی اینکه این نامه چون به همکار شما نوشته می شود، یک نامه نیمه رسمی (semi-formal) و یا رسمی (formal) است. در این نمونه سوال، قسمتهای مهم را با رنگ متفاوت نشان داده ایم. در نگارش خود باید بطور مستقیم و غیر مستقیم به این موارد اشاره کنید:
  • colleague
  • another country
  • plane
  • airport pickup
  • hotel accommodation
  • when
  • where
  • other arrangements

با توجه به اینکه در بدنه (body) نامه ، دو تا پاراگراف میتوانیم بنویسیم. بهتر است موارد 1 و 2 را در پاراگراف اول پوشش دهید و مورد 3 را در پاراگراف بعدی. در پاراگراف جمع بندی نیز اشاره کنید به اینکه، اگر سوالی یا موردی هست با شما مطرح کند و بیان کنید که بیصبرانه در انتظار یک جلسه (meeting) موفق و با ثمر هستید.

Writing task 1 (a letter)
 
Your colleague is traveling from another country by plane for a meeting. You have arranged the airport pickup, hotel accommodation and planned his/her meetings. Write a letter to your colleague. In your letter,
1. Say when and where you will meet him/her
2. Explain where he/she will stay
3. Tell him/her about the other arrangements you made.

راهنمای تحلیلی

1- اول از همه به تفاوت این دو کلمه دقت کنید: customs = آداب و رسوم ولی costumes = لباس، جامه، و لباس محلی بخاطر نوع و کلمات سوال، ممکن است برداشت ما به سمت هر دو کلمه تمایل پیدا کند. به هر حال در اینجا بحث بر سر "آداب و رسوم" است و نه پوشاک و لباس حتی از نوع محلی آن.

2- تیپ سوال از نوع agree / disagree هست. شما میتوانید کاملا موافق باشید/ کاملا مخالف باشید/ هم موافق و هم مخالف 50-50 / به یک سمت بیشتر تمایل داشته باشید. در حالت آخری باید در بادی 3 تا پاراگراف بنویسید. دو تا به آن سو که تمایل بیشتری دارید و یکی به آن سو که کمتر موافقید.

برای انواع سوالات و تکنیکها میتوانید به درسنامه های ما در بخش آموزش مراجعه کنید.

Writing task 2 (an essay)
 
Nowadays in many countries, traditional customs are less popular than in the past. Do you agree or disagree? What can parents and teachers do about this?
hotels 01
hotels2