منابع تکمیلی:

راهنمای تحلیلی

در پاسخ به سوالات این نوبت موارد زیر را در نظر بگیرید:

  • در سوالات بخش اول سعی کنید مختصر و مفید و مستقیم جواب بدهید.
  • در سوال 5 چون از شما توصیف (describe) خواسته باید چند تا صفت مناسب بکار ببرید.
  • در سوال 8 نام دو سه نوع درخت باید بلد باشید که بومی محل زندگی شما باشد. و البته در یک جمله به یکی دو قسمت آن درخت هم اشاره کنید بد نیست.( تصویر را ببینید)
  • در سوال 12 چند تا حس (feeling) باید بلد باشید که در پاسخ بتوانید ارایه کنید. (تصویر را ببینید)
  • در پاسخ به سوالات شبیه به شماره 13 ، بهتر است با این جمله شروع کنید:

There are some practical methods to remember the name of other people, but I think the best one is......

IELTS in Nigeria May 2021:

Speaking Part 1 (Interview)

01. What is your full name?
02. Can I see your ID?
03. Where are you from?
04. Where do you live, in an apartment or a house?
05. Describe your apartment.
06. What scenery can you see from your windows?
07. Let’s talk about trees.
08. What kind of trees are famous in your country?
09. Do you like trees?
10. Are there any trees near your apartment?
11. Do you remember people’s names?
12. How do you feel when people forget your name?
13. Is there any particular way to remember people’s names easily?

راهنمای تحلیلی

  • در بخش cue card این آزمون مانند بسیاری از موارد مشابه، از شما خواسته شده احساس خود را نسبت به این موضوع بیان کنید. این خیلی خوب است که برای بیان احساس های متفاوت چند کلمه یا عبارت مناسب بدانید. (تصویر) (ویدیو)
  • در سوال 15 تمرکز پاسخ را روی کلمه customers بگذارید.
  • در سوال 16 عبارت customers service همان خدمات پس از فروش میباشد.
  • در سوالات negative or positive بهتر این است که متعادل پاسخ بدهید. یعنی یکی دو مورد مثبت و یک مورد منفی بگویید یا بر عکس. (فایل صوتی)
Part 2 (Cue Card)
 
Describe an occasion when you had to wait in a long line/queue for a long time. Please say
– When and where it was
– What you did while waiting
– How you felt about it
Part 3 (Discussion)
 
14. Do you have to wait in long lines often?
15. What impact does waiting in long queues have on customers?
16. How important is customer service for the organization/business?
17. Do people feel that they don’t deserve to wait for too long in the queues?
18. Do you think robots are going to replace humans in the near future?
19. Is it a positive or negative development?
fr43
23dfg
bvn44