واژگان آیلتس

گام یکم تایملاین: جلسه ی دوم

درس های 1 تا 4 کتاب 504 واژه درسهای 1 و2 کتاب وکب

جلسه 2 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام یکم تایملاین: جلسه ی دوم
دانستن کافی نیست، باید دانسته‌هایمان را به کار ببریم!

در این جلسه تمرکز روی بخش واژگان است. دو تا کتاب برای واژگان در نظر گرفته ایم. اولی سطح متوسط و دومی سطح بالای متوسط:

  1. کتاب 504 واژه مطلقا ضروری: درسهای 1 تا 4
  2. کتاب وکب فور آیلتس: درسهای 1 و 2

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید