آیلتس رایتینگ

گام چهارم تایملاین: جلسه یکم

معرفی رایتینگ task 2

جلسه 38 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام چهارم تایملاین: جلسه یکم
امروز اولین روز از بقیه ی عمر توست، خوب شروع کن.

همانطور که می دانید در بخش رایتینگ آیلتس به شما دو تا تسک می دهند:

تسک دوم در واقع یک مقاله ی غیر علمی / یک انشای سطح بالاست. که موظفید ظرف 40 دقیقه و در حد اقل 250 کلمه یا بیشتر بنگارید.

هر سوال دارای دو قسمت است یکی گزاره / فرض و دیگری حُکم یا تسک.

بر حسب اینکه از شما در حکم چه خواسته اند، رفتار نگارش و پاسخ شما متفاوت خواهد بود.

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید