آیلتس رایتینگ

گام چهارم تایملاین: جلسه یازدهم

بررسی سوالات advantage & disadvantage

جلسه 49 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام چهارم تایملاین: جلسه یازدهم

در تسک 2 به شما یک موضوع انشا / مقاله (essay) می دهند و از شما میخواهند در باره ی آن با حد اقل 250 کلمه و در مدت 40 دقیقه بنویسید. این موضوع میتواند به گونه زیر باشد:

  • advantage / disadvantage

تمرکز این جلسه روی نکات مهم این تیپ از سوال رایتینگ می باشد.

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید