گرامر آیلتس

گام هفتم تایملاین: جلسه ششم

it-clauses & which-clauses

جلسه 82 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام هفتم تایملاین: جلسه ششم

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید