واژگان آیلتس

گام هفتم تایملاین: جلسه دهم

collocations: student life & social life

جلسه 86 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام هفتم تایملاین: جلسه دهم

این جلسه اختصاص دارد به collocations و در موضوعات زیر:

Topics: Student life

17. studies

18. writing essays

19. social life

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید