آیلتس رایتینگ

گام سوم تایملاین: جلسه یکم ( جنرال)

مقدمه و آشنایی با نگارش نامه در آیلتس

جلسه 25 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام سوم تایملاین: جلسه یکم ( جنرال)
امروز اولین روز از بقیه ی عمر توست، خوب شروع کن.

یکی از چهار مهارت آزمون آیلتس “نگارش” است که  در زمان 60 دقیقه برگزار میشود. این بخش آزمون دارای دو قسمت (Task) است:

تسک 1: در بخش اول، داوطلبان جنرال باید یک نامه را ظرف 20 دقیقه و در 150 کلمه نگارش کنند.

تسک 2در بخش دوم، داوطلبان باید یک مقاله ی غیر علمی (essay) را در باره ی موضوع داده شده و ظرف 40 دقیقه و با 250 کلمه نگارش کنند.

هر دو تسک شما برای رایتینگ ، بر مبنای چهار فاکتور مشخص بررسی شده و از 1 ال 9 نمره به آها تعلق میگیرد. نمره تسک 1 به اضافه ی دوبرابر نمره ی تسک 2 میشود و مجموع تقسیم بر 3 شده و نمره ی بند اسکور (band score) شما را در رایتینگ تشکیل میدهد.

در تسک 1 به شما موضوع یک نامه را می دهند که باید ظرف 20 دقیقه و حداقل 150 کلمه آنرا بنویسید. این نامه میتواند موضوعات متنوعی داشته باشد، از قبیل:

  • complaint/ apology/ advice/ application/ invitation/ Ask information

در درسهای این گام، ابتدا به معرفی کلیات نامه ها میپردازیم و سپس نمونه ای خوب و استاندارد را از هر نوع نامه معرفی می نماییم.

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید