آیلتس رایتینگ

گام سوم تایملاین: جلسه یکم (آکادمیک)

مقدمه ای بر academic writing task 1

جلسه 25 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام سوم تایملاین: جلسه یکم (آکادمیک)
امروز اولین روز از بقیه ی عمر توست، خوب شروع کن.
معرفی بخش Writing

یکی از چهار مهارت آزمون آیلتس است که  در زمان 60 دقیقه برگزار میشود. این بخش آزمون دارای دو قسمت (Task) است:

تسک 1: در بخش اول، داوطلبان آکادمیک باید یک نمودار را ظرف 20 دقیقه و در 150 کلمه تفسیر کنند.

تسک 2: در بخش دوم، داوطلبان باید یک مقاله ی غیر علمی (essay) را در باره ی موضوع داده شده و ظرف 40 دقیقه و با 250 کلمه نگارش کنند.

هر دو تسک شما برای رایتینگ ، بر مبنای چهار فاکتور مشخص بررسی شده و از 1 ال 9 نمره به آها تعلق میگیرد. نمره تسک 1 به اضافه ی دوبرابر نمره ی تسک 2 میشود و مجموع تقسیم بر 3 شده و نمره ی بند اسکور (band score) شما را در رایتینگ تشکیل میدهد.

معرفی Task 1

در تسک 1 به شما تصویر یک نمودار را می دهند و از شما میخواهند آنرا با حد اقل 150 کلمه و در مدت 20 دقیقه تفسیر کنید. این نمودار میتواند یکی از انواع زیر باشد:

  • line graph / pie chart / column graph / table / flowchart / map/ process

در درسهای این گام، ابتدا به معرفی کلیات نمودارها میپردازیم و سپس نمونه ای خوب و استاندارد را از هر نوع نمودار معرفی می نماییم.

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید