آیلتس رایتینگ

گام سوم تایملاین: جلسه یازدهم جنرال

نگارش آیلتس جنرال - نامه invitation و قبول آن.

جلسه 35 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام سوم تایملاین: جلسه یازدهم جنرال
هیچ وقت خودت را با کسی مقایسه نکن. با این کار به خودت توهین می‌کنی.(بیل گیتس)

هنگام نگارش نامه ، با توجه به موضوع داده شد، باید توجه کنید که نامه ی رسمی باید بنویسید یا نامه ی غیر رسمی.  مخاطب هر یک از این دو موضوع با هم فرق دارند و نحوه ی نگارش بخصوص در شروع و پایان خیلی متفاوت خواهد بود. در این جلسه تمرکز روی نگارش یک نامه ی دعوت / پذیرش دعوت (invitation) می باشد. در این جلسه نکات کاربردی نامه های مذکور را با دو تا ویدیو منتخب یوتیوب و تمرین و تکلیف، تثبیت می کنیم.

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید