آیلتس رایتینگ

گام سوم تایملاین: جلسه سوم آکادمیک

نگارش task 1 درسهای 3 و 4

جلسه 27 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام سوم تایملاین: جلسه سوم آکادمیک
برای رسیدن به دورترین مقصد ها، بالاخره باید گامهای اول را برداری.

در این نوبت توجه شما را معطوف میکنیم به مباحث پارافریز و ادبیات مقایسه. درس سوم از کتاب improve writing 4.5-6.0 را خوب یاد بگیرید. البته فقط بخشهایی که مربوط است به Task 1.

فرق فعلهای گذرا ، ناگذر، و دو وجهی را بدانید ، همینطور مجهول کردن فعلها را.

درس چهارم  همین کتاب اختصاص دارد به نحوه های مختلف مقایسه کردن … و پارافریز آنها…. خوب مسلط بشوید.

پارافریز کردن اقلیت و اکثریت را بیاموزید و همینطور مفاهیم general  و  specific

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید