گرامر آیلتس

گام سوم تایملاین: جلسه دهم

گرامر جمله های مجهول و گرامر ضمیرهای موصولی

جلسه 34 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام سوم تایملاین: جلسه دهم
تنها به چیزهایی میرسی که برایش تلاش کردی، نه چیزهایی که آرزویش را داری.(جورج کلونی)

به این دو جمله دقت کنید و فرقشان را بگویید:

The students, who were arrested by the police last night, will be taken to court tomorrow.

The policeman will take the students, whom he arrested last night, to court.

گرامر دو درس بسیار کاربردی “مجهول” و “جمله واره های صفتی” را در این جلسه پوشش می دهیم.

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید