گرامر آیلتس

گام دوم تایملاین: جلسه نهم

ساخت و کاربرد صفت ها و قید ها

جلسه 21 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام دوم تایملاین: جلسه نهم
خودتان را برای تغییر آماده کنید. زندگی چیزی بهتر از آنکه رها کرده اید را به شما هدیه خواهد داد.

بطور کلی صفات و قید ها جزو مقوله ی modifiers هستند. یعنی صفتها و قیدها برای کلمات دیگری که در کنارشان هستند توضیح اضافی می دهند و معنی آنها را محدود می کنند.

صفتها اغلب برای اسم همراه خود توضیح اضافی دارند و گاهی با فعل های ربطی یا linking همراه می شوند.

He is brilliant.  / He has a brilliant mind.

ولی قید ها برای یک فعل / یک صفت / یک قید دیگر توضیح ارایه می کنند

He drives carelessly. / He drives really carelessly./ He is an absolutely careless driver.

منابع متنوع و جامعی در این جلسه برای شما تهیه و ارایه شده تا به این درس مهم کاملا مسلط بشوید.

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید