گرامر آیلتس

گام دوم تایملاین: جلسه ششم

گرامر پایه - انواع ضمیر

جلسه 18 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام دوم تایملاین: جلسه ششم
فراموش نکن همه رویای موفقیت دارند اما تنها عده کمی برای موفق شدن بهای آن را می پردازند.

این جلسه تمرکز می کنیم روی : گرامر پایه – انواع ضمیر/ درس 9 از کتاب grammar for IELTS/ دو تا فیلم آموزشی

ضمیر ها به جای اسم ها می آیند تا با جلوگیری از تکرار آنها، جملات بهتری تحویل مخاطب بدهیم. اسم را مرجع ضمیر می گوییم و بسته به اینکه در جمله ما آن اسم چه نقشی داشته، ضمیر ها به انواع مختلف تقسیم میشوند:

ضمیر های فاعلی و مفعولی

ضمیر های ملکلی

ضمیر های اشاره دوره و نزدیک

ضمیر های تاکیدی یا انعکاسی -self یا -selves

ضمیرهای مشترک و یا مبهم

ویدیوهای مختصر و مفید در این جلسه، کمک مهمی در تفهیم و تثبیت مطالب دارند. و در آخر تکالیف تعیین شده را انجام داد و برای استاد خود ارسال کنید.

 

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید