گرامر آیلتس

گام دوم تایملاین: جلسه سوم

گرامر آینده ساده و آینده استمراری

جلسه 15 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام دوم تایملاین: جلسه سوم
رقابت با دیگران را فراموش کن، در رقابت با خودت باش با دیروزت،با سال قبلت اگر بهتر بودی، بدون شک تو برنده هستی!

این جلسه تمرکز داریم روی : گرامر پایه – آینده ساده و آینده استمراری و be going to و تفاوت آنها . معادل سازی می کنیم از درس 5 از کتاب grammar for IELTS و تثبیت مطالب را با دو تا فیلم آموزشی پیش می بریم.

همانطور که میدانید، زمان آینده ساده را میتوان هم با ساختار will بکار برد و هم با ساختار be going to در اغلب موارد این دو تا ساختار به جای هم قابل استفاده هستند ولی البته تفاوتهای کمرنگی نیز دارند که دانستن آنها و درست بکار بردن آنها، سطح قضاوت مخاطب را نسبت به دانش و توانش زبانی ما ارتقا می دهد:

She is going to have a baby boy next month.

He will announce his marriage next meeting.

از طرفی زمان آینده استمراری چون در فارسی معادل روشنی ندارد، و معمولا به شکل مضارع مستمر ولی با مفهوم آینده معادل سازی می شود، کمی ممکن است در مرحله ی کاربرد به ذهن زبان آموز دشوار بیاید.

They will be visiting Northern Europe next Summer.

در ادامه با دیدن ویدیو درسها ، و کار روی درس 5 از کتاب گرامر، و استفاده از منابع تکمیلی معرفی شده در این جلسه، به مطالب این مبحث مسلط خواهید شد. در هر مرحله نیز سوالات خود را از طریق لینک پایین صفحه ارسال نمایید.

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید