گرامر آیلتس

گام دوم تایملاین: جلسه دوازدهم

صفت و قید تفضیلی - صفت و قید عالی - صفات مقایسه

جلسه 24 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام دوم تایملاین: جلسه دوازدهم
از داشتن آرزوهای بزرگ نترس. از این بترس که برای رسیدن به آرزوهایت هیچ اقدامی نکنی.

در این جلسه تمرکز کنید روی : گرامر پایه – انواع مقایسه ای صفات و قیدها.

وجه مشترک صفات و قید های تفضیلی این است که دو مورد را با هم مقایسه می کنند:

This building is taller than ours.

He drives more carelessly than you do.

وجه مشترک صفات و قید های عالی / برترین  هم در این است که یک مورد را در بین یک جمع برجسته می کنند:

She is the most brilliant of all students in this institute.

You drive the most carelessly in our group.

با مشاهده ی ویدیو های منتخب و تمرین روی کتاب معرفی شده به نکات مهم این مبحث مسلط میشوید. در انتها تکلیف مختصری دارید که باید برای استاد خود بفرستید تا ارزشیابی شده و فید بک دریافت کنید.

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید